ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಹೆಸರು (ಶ್ರೀಶ್ರೀಮತಿ)

ಹುದ್ದೆ

ಕಛೇರಿ

ದೂರವಾಣಿ.ಸಂ

1.

ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಬಿ., ಕೆ ಎ ಎಸ್ 

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536172

2.

ವಿಜಯ್‍ಕುಮಾರ್‍ ಎಸ್. ಕಳ್ಳಿಮನಿ

ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಹಾಯಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 16ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536161

 

3.

 

ಅಶ್ವಿನಿ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ವಾಹನ ವಿಭಾಗ

 

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 16ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536162

4.

ವಿಜಯ್‍ಕುಮಾರ್‍ ಎಸ್. ಕಳ್ಳಿಮನಿ

(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು-2

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 14ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536141

5.

ಮರಿಯ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಎಸ್ ‌

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು-1

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 18ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536181

 

6.

 

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 19ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536192

7.

 ಕೆ.ಬಿ.ಗೌರಮ್ಮ 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 18ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

 080-22536184

8.

ಮಾಲಾ. ಬಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536179

9.

 

ಮಂಜುನಾಥ್.ಪಿ

 

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 18ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536182

 

10.

 

ಮೋಹನ್ .ಜಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 17ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536174

11.

ಯೊಗಾನಂದ.ಟಿ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 14ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536142

12.

ಅಶ್ವಿನಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 19ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536193

13.

ದೀಪಿಕಾ. ಡಿ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 19ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536194

14.

ದೀಪಿಕ.ಡಿ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ (ನ)

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, 14ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿ.ವಿ. ಮುಖ್ಯಗೋಪುರ, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೀಧಿ, ಬೆಂಗಳೂರು-1.

080-22536147

15.

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್.ಎಂ.ಆರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರಾ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಆವರಣ ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ)-562110

080-29566998

16.

ಜಿ. ಹೆಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್-13, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಕೋಲಾರ-563101

08152-222518

 

 

 

17.

ರಂಗನಾಥ ಬಿ.ಕೆ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ತುಮಕೂರು-572101.

0816-2272056

 

 

18.

ಜಿ. ನರಸಿಂಹಪ್ಪ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-562101.

08156-277133

19.

ವಂದನಾ ಮೋನಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ,  ಡಿ.ಸಿ. ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ-577201.

 

08182-224210

 

20.

ವಸುಮತಿ.ಬಿ.ಕೆರೂರ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ವಸಂತ ರಸ್ತೆ, ವಿಶೇಷ ಬಂಧೀಖಾನೆ ಎದುರು, ದಾವಣಗೆರೆ-577004.

08192-236530

21.

ಮಹಮದ್ ಶಫಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಭವನ ಹತ್ತಿರ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ-577501.

08194-222082

22.

ಶಿವಪ್ರಕಾಶಯ್ಯ.ಟಿ.ಎಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು-577102

08262-221442

23.

 

ಶೈಲ.ಬಿ.ಎನ್

 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ‘ಬಿ’ ಬ್ಲಾಕ್‍, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ‘ರಜತಾದ್ರಿ’ ಮಣಿಪಾಲ,ಉಡುಪಿ-576104 

0820-2574929

24.

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅವಧಾನಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಮೂಡಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್‍, ಅಶೋಕನಗರ, ಮಂಗಳೂರು-575006

0824-2454474

25.

ಶಕುಂತಲಾ.ಹೆಚ್.ಸಿ

 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‍, ನಂ.9/ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಸ್‍.ಬಿ.ಐ. ರೀಜನಲ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570009

0821-2542998

26.

ಶಕುಂತಲ

ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಇನ್‍ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್‍, ನಂ.9/ಎ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಎಸ್‍.ಬಿ.ಐ. ರೀಜನಲ್ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ, ಸರಸ್ವತಿಪುರಂ, ಮೈಸೂರು-570009.

0821-2542998

 

27.

 

ಶಿವಕುಮಾರ ರ(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಜೋಡಿ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರ-571313

08226-222898

28.

ಗೌರಿ.ಬಿ.ಆರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡ್ಯ-571401.

08232-221012

 

29.

 

ಶಿವಪ್ರಕಾಶಯ್ಯ.ಟಿ.ಎಲ್(ಅ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೆ.ಆರ್‍. ಪುರಂ, ಹಾಸನ-573201.

08172-267502

30.

ಹೇಮಕುಮಾರ್.ಎಸ್ ಸಿ (ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಹಾದೇವಪೇಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ-571201.

08272-229994

 

31.

 

ಆನಂದ ಎಸ್‌ ಮಸ್ಕೀಕರ್

 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಫಿಲ್ಟರ್‍ ಬೆಡ್, ಬೊಂಬು ಬಜಾರ್, ನೆಹರು ಗಂಜ್, ಕಲಬುರಗಿ-585101.

08472-257736

 

32.

 

ಶಿಲ್ಪಾ ಹಳ್ಳಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಕಾಲೋನಿ ಎದುರು, ಬೊಳಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಿ, ಗದ್ವಾಲ್ ರಸ್ತೆ, ರಾಯಚೂರು-584103.

08532-200327

33.

ವಿ ನಾಗರಾಜು(ಹೆ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಮಾ ಭವನ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ ಆವರಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ-583101.

08392-276965

 

34.

 

ಅನಿಲ್‍ಕುಮಾರ್ (ಅ.ಪ್ರ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಶಾರದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‍, ಶಿವನಗರ, ಬೀದರ್-585401.

08482-226031

 

35.

 

ಗೌರೆ ರಾಜಶೇಖರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ನೆಲಮಹಡಿ, ಕೊಪ್ಪಳ-583231

08539-227986

36.

ಜಗನ್ನಾಥರಾವ್. ಸಿ. ಕಠಾರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಧಾರವಾಡ-580008.

0836-2442685

 

 37.

 

ಕುಸುಮ. ಆರ್.

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1628,

ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ರಸ್ತೆ, ಕಾರವಾರ-581301.

08382-226842

 

38.

 

ಸುರೇಶ್ ಐ ತಾರೀಹಾಳ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ-590001

0831-2476911

 

39.

 

ಸೈರಾಬಾನು ಡಿ ಆವಟಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ವಿಜಯಪುರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೇಲ್ಮಹಡಿ, ಬಿ.ಡಿ.ಎ ಕಛೇರಿ ಹಿಂದೆ, ವಿವೇಕನಗರ (ಪಶ್ಚಿಮ), ವಿಜಯಪುರ-586101.

08352-278492

 

40.

 

ಜ್ಞಾನಗಂಗೋತ್ರಿ ವೈ.ಜಿ ಪಾಟೀಲ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ.216, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ-582101.

08372-251636

 

41.

 

ಜಯಭೀಮ ಶೆಟ್ಟಪ್ಪ ವಾಘಮೋರೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, 118ನೇ ಕೊಠಡಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಐ.ಡಿ. ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ-587101.

08354-235098

 

42.

 

ರೇಷ್ಮಾ.ಕೆ.ಬಳ್ಳಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ.44, ದೇವಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ-581110.

08375-249007

 

43.

 

ಬಿ.ಕೆ. ರಂಗನಾಥ್

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಕಂದಾಯ ಭವನ, ರಾಮನಗರ-571511.

080-27275073

44.

ಮೊಹಮದ್ದ್ ಮೆಹರಜುದ್ದೀನ್

 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ, ಮನೆ ಸಂ.5-5-375/144, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಗರ, ಯಾದಗಿರಿ-585202.

08473-253712

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 08-09-2023 04:38 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080