ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಸೆಕ್ಷನ್ 4(1)ಎ

ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮದ   ಸೆಕ್ಷನ್  2005ರ  IV  RTI  4(1) A

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ ಆಡಳಿತ

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ತಾ.ನಿ/

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ.

2.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಅ.ನೇ/

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯಥಿ‍ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

3.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ಕ/2017-18

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತ.

4.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕಾರ್ಯ

ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ.

5.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಮನ್ವಯ

ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಾಖೆ-ಸಮನ್ವಯ

6.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಭಾ.ಆ.ಸೇ/

ಭಾರತೀಯ ಆಡಳಿತ ಸೇವೆಯ ವೃಂದ ಪುಸ್ತಕ ವಿಲೋಕನೆ

7.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಬ್ಯಾ.ಲಾ/

ಇಲಾಖೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ.

8.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹಿಂ.ವ.ಆ/

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಆಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ.

9.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹಿಂ.ವ.ಇ.ಮಾ/

ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖಾ ಮಾಹಿತಿ ಕಡತ.

10.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹು.ಬ/

ಇಲಾಖೆಯ ಹುದ್ದೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ.

11.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕ.ವಿ.ಮಕ/

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಯ 31ನೇ ವರದಿ ಬಗ್ಗ ಕಡತ.

12.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಸೈ.ಪ್ರಾ/

ರಾಜ್ಯ ಸಿವಿಲ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ.

13.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮ.ಪ್ರಾ/

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇಕಡ 30 ರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

14.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅಂ.ಪ್ರ.ಭ/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಗವಿಕಲ ನೌಕರರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಭತ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

15.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/DMTFP/

Demands for Grant for the year DMTFP

16.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜಂ.ಸ.ಸ/

ಜಂಟಿ ಸಮಾಲೋಚನೆಯ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಸಭೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಡತ.

17.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಐ.ಎ.ಎಸ್/

ರಾಜ್ಯ ವೃಂದಗಳಿಂದ ಐ.ಎ.ಎಸ್. ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮುಂಬಡ್ತಿ

18.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಕಾ.ಕ/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಕಡತ.

19.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸ.ಆ.ಸು/

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ/ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತ.

20.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವರ್ಗಾ/

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

21.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ಮುಂಬಡ್ತಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಅಧೀಕ್ಷಕರು

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

22.

`ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನೇ.ನೇ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೇರನೇಮಕಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

(ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಮೂಲ ವೃಂದದ ಪ್ರದೇಶದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ)

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿ/ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು

ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು

23.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜೇ.ಪ/

ಇಲಾಖೆಯ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ ಕಡತ.

24.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ದಿ.ಗೂ.ನೌ/

ಇಲಾಖೆಯ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

25.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಆ.ಸಿ.ಪ್ರ/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ಕಡತ.

26.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹೈ.ಕ.ಅ/

ಇಲಾಖೆಯ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ 371 (ಜೆ) ಅನುಷ್ಟಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

27.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಜಾ.ಅ.ವ/

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ/ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ.

28.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಆಂ.ಬ/

ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಡತ.

29.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವೃಂ.ನೇ/

ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಕಡತ.

30.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಆ.ಕ/

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

31.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲು

ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಕಡತ.

32.

1. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/Ho

2. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/P.B/

3. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/W.B/

4. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/E.B/

5. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/T.B/

6. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/P.B/

7. ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ

Home Orderly

Petrol Bill

Water Bill

Electrical Bill

Telephon Bill

Paper Bill

ಇಲಾಖೆಯ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಕಡತ.

33.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಆ/

ಅನುದಾನ ಆಧ್ಯರ್ಪಣೆ ಕಡತ.

34.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಡಿ.ಇಂ.ಕಾ/

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ ಕಡತ.

35.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ತರಬೇತಿ

ಇಲಾಖೆಯ ತರಬೇತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

ಜಿಲ್ಲಾ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

ಆಡಳಿತ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ

 

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/F.P.I/

Fiscal Policy Institute file & other Training

36.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ತ.ಪ.ಭ/

ಇಲಾಖೆಯ ತರಬೇತಿ ಪರಿಹಾರ ಭತ್ಯೆ ಕಡತ.

37.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕಿ.ತ/

ಇಲಾಖೆಯ ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿ ಕಡತ.

38.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ್ರ.ವ್ಯ/

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

39.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ್ರ.ಭ/

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

40.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕಾ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಕಾಲಬದ್ಧ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

41.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹೆ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

42.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/1ನೇ ಹೆ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ 1ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

43.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/2ನೇ ಹೆ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

44.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹೊ.ಗ್ರೂ.ಡಿ/

ಇಲಾಖೆಯ ಗ್ರೂಪ್ “ಡಿ” ನೌಕರರ ಹೊರಗತ್ತಿಗೆ ಕಡತ.

45.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವೈ.ವೆ.ಮಾ/ಸು/

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತ 

46.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವೈ.ವೆ.ಮಾ/ಆ.ಪ/

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

47.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜ್ಯೋ.ಸ/2014-15

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಸಂಜೀನಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ.

48.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

49.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

50.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ಭಾ.ನಿ.ಸು/

ಸಾಮಾನ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತ

51.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಸು/

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತ

 

52.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಪ್ರಕರಣ/

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಡತ

 

53.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ನೋಡಲ್/2015-16

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ನೋಡೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಡತ

54.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಸಾ.ಮ.ಅ/2017-18

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ

55.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/4(1) (ಎ)/2017-18

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ) ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ

56.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/4(1) (ಎ)(ಬಿ)/2017-18

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ 4(1)(ಎ)ಮತ್ತು 4(1) (ಬಿ) ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ

57.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ವಾ.ವ/

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು 

58.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮಾ.ಹ.ಅ/ಪೋ.ಆ/

ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಅಧಿನಿಯಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ.

59.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ಕು.ಕೊ/

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ

60.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಕಾಲ/2012-13

ಸಕಾಲ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ

61.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನಾ.ಸ/2013-14

ನಾಗರೀಕ ಸನ್ನದನ್ನು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಟಾನಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ

62.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ./2016-17

ಇಲಾಖೆಯ ಗುರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ

63.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮ.ಬ/2016-17

ಮಹಿಳಾ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ

64.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜನತಾದರ್ಶನ/2014-16

ಜನತಾದರ್ಶನ ಕಡತ

65.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಿ.ಸ/ವಿ.ಪ/

ವಿಧಾನ ಸಭಾ/ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ಕಡತಗಳು.

66.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ/

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಾಗೂ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕಡತ.

67.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಉ.ಜಾ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ/ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಾತಿ/ಉಪ ಜಾತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

68.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜಿವಿಕಕ/

ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ

69.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕೇ.ಕ.ಕ/

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡ ರಿಪೇರಿ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

70.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ರಜೆ/

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಅಧಿಕ್ಆರಿ/ನೌಕರರ ರಜೆ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕ ನಿರ್ವಹಣೆ.

71.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವೆಬ್ ಸೈಟ್/

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

72.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್/

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ನೌಕರರ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಹಾಜರಾತಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಡತ.

73.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸ.ಮ.ದಿ/

ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ತಾಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಡತ.

74.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಚುನಾವಣೆ/

ಚುನಾವಣೆ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

75.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಚ.ಸ್ತಿ.ವಿ/

ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಚರಾಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಕಡತಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.

76.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಾಹನ/

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರ್ವೀಸ್ ಕುರಿತು ಕಡತದ ನಿರ್ವಹಣೆ.

77.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಗು.ಚೀ/

ಎಲ್ಲಾ ನೌಕರರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

78.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಉ.ಮ/

 ಇಲಾಖೆಯ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ.

79.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವ.ನಿ/2017-18

 ವಯೋ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರು/ಹೊಂದಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರ ಕಡತ.

80.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ಕ.ನಿ/2017-18

 ನಿವೃತ್ತಿ ಕಡತ.

81.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಬಿ/2017-18

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2071-01-115-235 ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

82.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಆ.ಸು.ನಿ/2017-18

ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ/ಸುತ್ತೋಲೆ ಕಡತ.

83.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಬಾಕಿ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

84.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ದೂರು/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ದೂರುಗಳ ಕಡತ.

85.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನ್ಯಾ.ಪ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

86.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಇ.ವಿ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆಗಳ ಕಡತ.

87.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಟ್ಯ್ರಾಪ್/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಸಿ.ಬಿ.ಟ್ಯ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

88.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕೆಎಟಿ/ಪ್ರ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕರಣ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

89.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಬೋನಸ್.ಪ್ರ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಬೋನಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

90.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಲೋ.ಪ್ರ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಟ್ಯ್ರಾಪ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ.

91.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕೆಡಿಪಿ/ಸ.ಕ//2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಕೆ.ಡಿ.ಪಿ ಸಭಾ ಕಡತದ ಬಗ್ಗೆ.

92.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜ.ವ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಜಪ್ತಿ ವಸೂಲಿ ಕಡತದ ಬಗ್ಗೆ.

93.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನ್ಯಾ/ಸು/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

94.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವ.ಶು./2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ವಕೀಲು ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿ ಕುರಿತು.

95.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸು.ಕ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಸ್ತಿದಾರರ ಕಡತ.

96.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವೇ.ಆ./2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿಯ ಕಡತ.

97

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮ.ಆ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಸಮಿತಿ ಕಡತ.

98.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಲೋ.ಸಾ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

99.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನ್ಯಾ.ಆ.ಭ/2017-18

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

100.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಲೋ.ಕ/ನಿ/2017-18

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಿದಾರರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

101.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅಮಾನತ್ತು/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಅಮಾನತ್ತು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

102.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಲೋಕಾ.ಪ್ರವಾಸ/2017-18

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪ್ರವಾಸ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೌಕರರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.(ಮುಕ್ತಾಯ)

103.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ್ರತಿಕೂಲ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಡತ.

104.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ವ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಾರೆಂಟ್ ಕಡತ.

105.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಡಿ.ಪಿ/ತ.ಪಾ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಡಿ.ಪಿ.ಎ.ಆರ್.ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ.

106.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕ.ತ.ಪಾ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಕಛೇರಿ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ.

107

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನಗದು/ತ/2017-18

ನಗದು ಶಾಖೆಯ ತಪಾಸಣಾ ಕಡತ.

.108.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನ್ಯಾ.ಆ.ಭ/2017-18

ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಭತ್ಯೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

109.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಆ.ನೇ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಕಂಪ ಆಧಾರದ ನೇಮಕಾತಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತ, ಆದೇಶ ಕಡತ.

110.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ್ರ.ನೇ.ಪ್ರ.ಪ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಕಡತ.

111.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಐ.ಟಿ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಐ.ಟಿ.ಸಮಾಲೋಚಕರ ಕಡತ.

112.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ.ಸೇ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥ ಸೇವಾವಧಿ ಘೋಷಣೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡತ.

113.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಇ.ಪ/2017-18

ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡತ.

114.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ರಿಕ್ತ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ ಕಡತ, ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕಡತ.

115.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸ.ಸೂ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಸಭಾ ಸೂಚನಾ ಕಡತ.

116.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಮ.ವಿ./2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಮರುವಿನ್ಯಾಸದ ಕಡತ.

117.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕಂ.ಸಾ.ಪ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಡತ.

118.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸ್ಥಾ.ಪ.ಅ/2017-18

ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಥಾನ ಪನ್ನ ಅವಧಿ ಘೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಡತ.

119.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಾ.ವೇ.ಬ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಕಡತ.

120.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಾ.ಖ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮುಂಗಡದ ಕಡತ.

 

121.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಗೃ.ನಿ.ಮುಂ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಮುಂಗಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ.  (HDFC)

122.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹ.ಮುಂ/ನೌಕರರು

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಕಡತ.

123.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಹ.ಮುಂ/ಅಧಿಕಾರಿ

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಮುಂಗಡದ ಕಡತ.

124.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಗ.ನ/ನೌಕರರು

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ ನಗದೀಕರಣ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕಡತ.

125.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/HTC/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ HTC ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

126.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/LTC/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ LTC ಮಂಜೂರಾತಿ ಬಗ್ಗೆ. (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ)

127.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸ್ಥ.ವೇ.ಬ/

ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತ ವೇತನ ಬಡ್ತಿ ಮಂಜೂರಾತಿ

128.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಡತ.

129.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಇಂದ/

ಇಲಾಖೆಯ ಇಂದ 

130.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಗೆ/

ಇಲಾಖೆಯ ಗೆ 

131.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಿ.ಪ್ರ.ಕ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ವಿಮಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳ ಕಡತ.

132.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಅ.ಕಾ.ನಿ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಅನ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಕಡತ.

133.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಇ.ಪ.ಅ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.

134.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸೇ.ದೃ.ಪ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸೇವಾ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ. 

135.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ.ಕ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಡತ. 

136.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಜಾತಿ ದೃ.ಪ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಜಾತಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ. 

137.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ನಿ.ಪ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ. 

138.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಪ್ರ.ವ/

ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ. 

139.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಸಾ.ಸ/

ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಕಡತ. 

140.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಕ್ರೀ.ಕೂ/

ಇಲಾಖೆ ನೌಕರರ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಡತ.

141.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ವಿ.ದೃ./

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ವಿಳಾಸ ದೃಢೀಕರಣ ಕಡತ. 

142.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/(SFN)

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಡತ. 

143.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಇ.ಪ./

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರವರ ಸೇವಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. (ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ) 

144.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಲೋ.ಹಾ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ. 

145.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಭ್ರ.ನಿ.ದ.ಹಾ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾತಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ.

146.

ವಿನಿ/ಸಿಶಾ/ಉ.ವ್ಯಾ.ಅ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ. 


ಮಾಹಿತಿ  ಹಕ್ಕು  ಅಧಿನಿಯಮದ   ಸೆಕ್ಷನ್  2005ರ  IV  RTI  4(1) A

ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿಯ ನಗದು ಶಾಖೆ.

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ

ವಿಷಯ

1.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲು

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲು ಸಹಿ ಕಡತ.

2.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಆ.ತೆ/

  ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಡತ.

3.

ವಿನಿ/ನಗದು/62ಬಿ/

 62B Expenditure ಕಡತ.

4.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಸಾ.ಅ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳ ಕಡತ.

5.

ವಿನಿ/ನಗದು/LPC/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ.

6.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲು

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಡಿ.ಸಿ.ಬಿಲ್ಲು ಕಡತ.

7.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಟಿ.ಎ..ಬಿಲ್ಲು

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಮಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿಗಳ ಟಿ.ಎ.ಬಿಲ್ಲು ಕಡತ.

8.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಸಾ.ಕ/

ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡತ.

9.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಅನುದಾ/

ಇಲಾಖೆಯ ವರ್ಗಾವಣೆ, ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಟಿ.ಎ. ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಕಡತ.

10.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಅ.ಮಾ.ಸ/

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾದರಿ ಸಹಿ ಕಡತ.

11.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಪ್ರ.ವ/

ನಗದು ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ ಕಡತ.

12.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಇ.ನೌ.ವೇ.ಪ್ರ.ಪ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ.

13.

ವಿನಿ/ನಗದು/ನೌ.ಸ.ಸಂ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ನೌಕರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ವೇತನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಕಡತ.

14.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಕೆ2/

ಕೆ2 ಕಡತ

15.

ವಿನಿ/ನಗದು/ಎನ್.ಪಿ.ಎಸ್.

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರ  NPS ಕಡತ.

16.

ವಿನಿ/ನಗದು/ನೌ.ಆ.ತೆ/

ಇಲಾಖಾ ನೌಕರರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವ ಕಡತ.


 

 


 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 21-09-2023 04:54 PM ಅನುಮೋದಕರು: superadmin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಮಾ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080